دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

اون ک ِ هـواشُ داشتـیم , عُ دست ِ مـا دِون خـورد ُ واسِ یکی دیگ ِ تخـم گـذاشت ~.تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 1:17 | نويسنده : mmm10 |
یک سری ادما تکیەگاەنیستند
پرتگاهن


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 21:47 | نويسنده : mmm10 |

درد یعنی که دلت براش خیلی تنگ شده باشه

و بتونی خیلی کارها بکنی
اما نکنی


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 19:51 | نويسنده : mmm10 |

دلم میخواهد فریاد بزنم بگویم:

من مترسکه خاطرات تو نیستم!

درست مثل دیوانه ای

که اصرار دارد بگوید من دیوانه نیستم

راستی!گفته بودم؟

من دیوانه نیستمتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 19:44 | نويسنده : mmm10 |

تا بە کجا میخوای بە این فاصلە مجبورم کنیتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 18:17 | نويسنده : mmm10 |
هزار کلاغ را یک سنگ بس استتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:59 | نويسنده : mmm10 |

نانوا هم جوش شیرین میزند بیچارە فرهادتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:50 | نويسنده : mmm10 |

شاهم که باشی و احساس تنهایی کنی

وقتی کنیزکی به تو توجه ای کند دل رابه کف دهی.تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:47 | نويسنده : mmm10 |

چە شد کە هیچکس قدر وفا ندانستتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:44 | نويسنده : mmm10 |

واسه آدمایی که کم آوردن ادای آدمای موفق رو در نیارید. چندش آور میشیدتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:43 | نويسنده : mmm10 |
مراقب باشید 
یک شوخی
از صدتا جدی ویرانگتر باشد


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:41 | نويسنده : mmm10 |
دنبال عادی بودنم
همە خاص شدن...


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:40 | نويسنده : mmm10 |

همە فکر میکنن تحمل شنیدن همەچیز دارنتاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:28 | نويسنده : mmm10 |
پروانە تو قفس شدم بی نفس شدم
دیگە تنها شدم
توی دنیا بدون خودم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:21 | نويسنده : mmm10 |
اگر چە مثل یک نوار کاست از ترانە و صدا پرم
بە دردپخش سی دی ات نمیخورم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:12 | نويسنده : mmm10 |
بە گفتە بنگر 
نە بە گویندە


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:11 | نويسنده : mmm10 |
چقدر باید شب باشم
تا تو ماە باشی


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:7 | نويسنده : mmm10 |
چرا وقتی صبح باید زود پاشی
شب خوابت نمیبرە فعلا همین دارم تجربە میکنم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:4 | نويسنده : mmm10 |
همە چێز یک چیز است
باقی چیزها الکی


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 17:2 | نويسنده : mmm10 |
کاش اینجا بودی 
من نصف نیمە نبودم


تاريخ : 20 / 6 / 1394برچسب:, | 16:59 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ