دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

دلم.از درد دنیا تنگ تنگ است..
چرا در ها به رویم سنگ سنگ است.در این دنیا ندیدم روز خوبی چقدر رفتن از این دنیا قشنگ است..تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:30 | نويسنده : mmm10 |

این روز ها حرفی برای گفتن جز سکوت ندارم...
اما اشک های زیادی برای ریختن دارم...
سکوت در خود گریه دارد ولی
گریه با خود سکوتی ندارد..تاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:30 | نويسنده : mmm10 |

شرافت...شاید تلنگری باشد برای بعضی هاااااتاريخ : 2 / 10 / 1394برچسب:, | 20:29 | نويسنده : mmm10 |

می شود در همین لحظه

از راه برسی و

جوری مرا در آغوش بگیری

که حتی عقربه ها هم

جرات نکنند

از این لحظه عبور کنند؟؟؟

و من به اندازه ی تمام روزهای

کم بودنت

تو را ببویم و

در این زمان متوقف

سالها در آغوشت زندگی کنم

بی ترس فردا ها...تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 19:17 | نويسنده : mmm10 |

ﻏﻤﮕﯿﻨﻢ..... ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﺎ ۱ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﯾﺪ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻭﻣﺪ : ﺗﻮ ﻗﻠﺒــت..... ﻣﺜﻞ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ۹ ﻣـﺎﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﺑﭽﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣــﺪﻩ ...... ﻣﺜﻞ ﻋـﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩﺵ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕـﺎﻩ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺭﻓت ..... ﻣﺜﻞ ﻣـﺎﺩﺭﯼ ﮐـﻪ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﻫـﯿﭽﻮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﺮﻧﮕﺸت..... ﻣﺜﻞ ﺯﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﻔﻬﻤــﻪ ﻫﯿﭽـﻮﻗﺖ ﻣـﺎﺩﺭﻧﻤﯿﺸــﻪ ..... ﻣﺜـﻞ ﺑﭽــﻪ ﺍﯼ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺷﻠﻮﻍ ﮔﻢ ﻣﯿﺸﻪ ..... ﻣﺜﻞ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ " ﭘﻮﻝ " ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﮏ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺑﺨـﺮﻩ ...... ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩُ ﻃﺮﻓﺶ ﻓﻘﻂ " ﺩﺳﺖ " ﺩﺍﺩ..... ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﭽﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻧﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﮔﺮﻓﺖ...... ﻣﺜﻞ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﺳﻪ ﻋﺸﻘﺶ..تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:27 | نويسنده : mmm10 |

واسه هرکسی باید به اندازه جنبش مرام خرج کرد ولی حیف ماخیلی ولخرجیم ’تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:26 | نويسنده : mmm10 |

هه دمش گرم خرش کرد لباسشو کند ولش کردتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:26 | نويسنده : mmm10 |

هه رفیق تو روزگاری ک عمر عشق یکی دو روزه من هنوز تو گفتن دوست دارم گیر کردمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:25 | نويسنده : mmm10 |

مهترین سایزی ک باید بدونی سایز دهنتهتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:25 | نويسنده : mmm10 |

نگو خر بود بارش کردم,نفهمید
بگو معرفت داشت به روش نیاوردم.  تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:24 | نويسنده : mmm10 |

همیشه حسرت این و میخورم ک اندازه سنم زندگی نکردمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:24 | نويسنده : mmm10 |

اونی ک سر شما داد زد واسه باما بودن خودشو دار زدتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:23 | نويسنده : mmm10 |

رفیق بچگیا یه عادت خوبی داشتم این بود ک شبا میخوابیدمتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:22 | نويسنده : mmm10 |

بَعضیـــــام مُخشـــــــون  از آیفــــــون خــونَشــــون  بیشتـَــــــر زَده میشــــــه اینا همونان ك شاخنتاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:22 | نويسنده : mmm10 |

واسه بعضیــــــــــا
شکســــــــــت عشقــــــــــے
تبدیــــــــــل به شغــــــــــل شده  تاريخ : 1 / 10 / 1394برچسب:, | 9:21 | نويسنده : mmm10 |

کوتاه بیا.......
عمرم به نیامدنت قد نمیدهد........تاريخ : 30 / 9 / 1394برچسب:, | 17:52 | نويسنده : mmm10 |

ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﯼ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻮﯼ ﺳﺮﺵ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ
ﻗﺼﻪ ﺍﺵ ﻗﺼﻪ ﯼ ﻟﯿﻼﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺳﺖ ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﻣﺮﺍ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﻏﺰﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺮﻑ ﯾﮏ ﻋﺸﻖ ﻗﺪﯾﻤﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪﻩ
ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﺩﺭﺩ ﺯﻟﯿﺨﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺁﻧﭽﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺗﻦ ﺗﻮ ....
ﺷﺮﺡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻏﻢ ﻣﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﺳﺖ
ﺑﺮﻭﺩ ﺁﺧﺮ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﮕﺬﺍﺭﯼ ﺍﺣﺪﯼ ﺗﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺶ ﺑﺰﻧﺪ !!!
ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪتاريخ : 30 / 9 / 1394برچسب:, | 17:50 | نويسنده : mmm10 |

میدانم؛
شبی به پسرت دیکته میگویی!
شعری را که من گفته ام؛
و الهامش تویی...

میخندی و میگویی:
نقطه سرخط...!

مامان به چی میخندی؟
هیچی عزیزم
دفترش را میگیری
مینویسی ۲۰ تمام
و سپس نیمه های شب
پشت به مردت
آرام
گریه میکنیتاريخ : 30 / 9 / 1394برچسب:, | 17:48 | نويسنده : mmm10 |
«استاد شهریار»
راه کج بود نشد تا به ديارم برسم
فال من خوب نيامد که به يارم برسم
بي‌قراري رسيدن رمق از پایم برد
نشد آخر سر ساعت به قرارم برسم
شهرياري پر از اندوه ثریا هستم
شايد آخر سر پيري به نگارم برسم
استخوان سوز سياهي زمستان شده‌ام
بلکه نوروز بیاید به بهارم برسم
عشق هرروز دلم را به کناري مي‌برد
عشق نگذاشت سرانجام به کارم برسم
مرگ دل‌بستگي آخر دنياي من است
مي‌روم شايد روزي به مزارم برسم ...


تاريخ : 26 / 9 / 1394برچسب:, | 18:46 | نويسنده : mmm10 |

هیشکی مظلوم تر از آدمی که یاد گرفته تنهایی حال خودش رو خوب کنه نیست ..!تاريخ : 26 / 9 / 1394برچسب:, | 18:34 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ