دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای من

هر کی اومد جلو ت گفت دلسوز تو

حالا میبینی باعث غم امروز توتاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:13 | نويسنده : mmm10 |

اینجا مادر بزرگا قصە نمیگن اخە بچەها تە قصە رسیدنتاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:12 | نويسنده : mmm10 |

از زمین نفرین شدەتا اسمون بکر راهی نیست..تاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:12 | نويسنده : mmm10 |

فقط برو اگە نمیخوای از م صدمە بخوری..تاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:11 | نويسنده : mmm10 |

یکی ازخودم  اصلا دو ازاین ادما خستمتاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:9 | نويسنده : mmm10 |

ببین تو رویا همیشە حقیقت گمە..تاريخ : 30 / 7 / 1394برچسب:, | 11:8 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 18 / 7 / 1394برچسب:, | 11:17 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 17 / 7 / 1394برچسب:, | 14:18 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 17 / 7 / 1394برچسب:, | 14:17 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 17 / 7 / 1394برچسب:, | 14:16 | نويسنده : mmm10 |

باید قمار باز باشی تا بفهمی فرق است بین”باختن”و”بد باختن”تاريخ : 10 / 7 / 1394برچسب:, | 18:34 | نويسنده : mmm10 |

همیشهـه آخـــر هـر چیـــز خـوب میشه

اگــــــر نشـد...

بــدون هنــــوز آخـــــــرش نـرسیـدهتاريخ : 4 / 7 / 1394برچسب:, | 18:37 | نويسنده : mmm10 |

من مست میکنم و به جهنم میروم.......!!! تو نماز بگذار به بهشت برو.....!!!

 

چه فرقی میکند وقتی صاحب هر دو خانه یکی است...!!تاريخ : 2 / 7 / 1394برچسب:, | 19:14 | نويسنده : mmm10 |

بیـــــا ...

ایـن کاغـَـــذ ...اینــَــمـ قلـــَــــــــــــــــــمـ

بــرو یکــَـمـ خجـالتــ بکـــشـتاريخ : 30 / 6 / 1394برچسب:, | 14:33 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 30 / 6 / 1394برچسب:, | 14:31 | نويسنده : mmm10 |

سخت است ازاین بە بعد کاج بمانم مشتی کلاغ دوربرم را گرفتەاندتاريخ : 29 / 6 / 1394برچسب:, | 19:41 | نويسنده : mmm10 |

وقتی ک سری چێزها رومیفهمی یەلبخند میزنی رد میشیتاريخ : 29 / 6 / 1394برچسب:, | 19:34 | نويسنده : mmm10 |

این زندگی خیلی وقتە برام جهنم شدەتاريخ : 29 / 6 / 1394برچسب:, | 19:33 | نويسنده : mmm10 |

هـمـ قافيـــه بودنـــــه

" مــــرد "  بـا  " درد "

اتفاقــــــــــي نيستــ !تاريخ : 28 / 6 / 1394برچسب:, | 20:39 | نويسنده : mmm10 |

مـن همــون " شیطـونیـــَـــمـ "

کـه جلــوی هیـچ آدمــــی تعظیـــمـ نکـــــرده !!تاريخ : 28 / 6 / 1394برچسب:, | 20:36 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ