دانلود آهنگ جدید

ابزار امتیاز دهی

كد ساعت و تاريخ

ساعت فلش

کلبه تنهای منتاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 20:23 | نويسنده : mmm10 |
تا به حال
افتادن شاه توت را ديده اي!؟
كه چگونه سرخي اش را
با خاك قسمت مي كند
[هيچ چيز مثل افتادن درد آور نيست]


تاريخ : 23 / 6 / 1394برچسب:, | 19:12 | نويسنده : mmm10 |

ﺑـــﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿــــﻦ ﺑـــﺎﺭ ﺩﻟـــﻢ ﺑﻪﺣـــﺎﻝ
ﺧــــﻮﺩﻡ ﺳﻮﺧـــﺖ .. .

ﻭﻗﺘـــﯽ ﻭﺳﻂ ﻗـــﻬـــﻘــﻪ ﺧﻨـــﺪﻩ ﻫـــﺎﻡ ﺍﺷـــﮏ ﺍﺯ
ﭼﺸـــﺎﻡ ﺍﻭﻣــــﺪ ﭘــــﺎﯾﯿﻦ؛

همه ﻓـــﮏ ﮐـــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﻋـــﻤﻖ ﺧـــﻮﺷﺤـــﺎﻟﯿﻪ ﻭﻟـــﯽ
ﻫﯿﭽــــﮑـــﺲ ﻧﻔــــﻬﻤﯿـــﺪ ﮐـــﻪ ﻓﻘﻂ ﯾـــﺎﺩ
 ﺧﻨـــﺪﻩﻫـــﺎﺵﺍﻓﺘــــﺎﺩﻡتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:29 | نويسنده : mmm10 |

نانوشتەهایم  رابە ابرها سپردەام

وقتی باران می بارد
گوشهایت را خوب تمیز کن


تاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:27 | نويسنده : mmm10 |

مَنـــ شَبــام خـُـودِشـُـون چهــار پَنــج روز طــول ميكِشــنتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:22 | نويسنده : mmm10 |

تعادل دنیا گاهی فقط بە مو ی بند استتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:13 | نويسنده : mmm10 |

یە شبهای هست

کە چشات خوابە 
ولی دلت تا صبح مینالە


تاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:1 | نويسنده : mmm10 |

از چهره افروخته شمعی داری
پیداست بنای قلع و قمعی داری

با هر کس و ناکسی نشستی جز من
زیبایی منحصر به جمعی داریتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 22:0 | نويسنده : mmm10 |

جیبامو نگرد اون چیزی کە دنبالشی تو مخ من

 

 تاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 21:44 | نويسنده : mmm10 |

اگە میخوای کسی از دست بدی دوستش داشتە باشتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 21:39 | نويسنده : mmm10 |

بیشترین شکستهای کە خوردم از دروغ های بود کە نگفتمتاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 19:56 | نويسنده : mmm10 |

در دنیای زندگی میکنی کە

بە هیچ وجە راە رفتە را
نمیتوانی برگردی
 
پس برو


تاريخ : 22 / 6 / 1394برچسب:, | 19:55 | نويسنده : mmm10 |

حـــداقــل بـه حــرمـــت درد هــایـــی کــه کشـیــدی نــگـــو نـــــدادمتاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 20:48 | نويسنده : mmm10 |

آدمها برای هم سنگ تمام می گذارند،اما نه وقتی که در کنارشان هستی،

نه....

بلکه آنجا که در دل خاک خوابیدی سنگ تمام را میگذارند!تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 18:54 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 15:46 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 15:34 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 15:5 | نويسنده : mmm10 |

 

سیما به عشق تو

 

به حرفهای نازت

 

.................................................

 

 

 

 تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 15:1 | نويسنده : mmm10 |تاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 12:45 | نويسنده : mmm10 |

هنوزهم منتظر امدنت هستم کجای عزیز

 

تو نباشی خیلی تنهام بیا

بیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

منتظرمتاريخ : 21 / 6 / 1394برچسب:, | 12:39 | نويسنده : mmm10 |

thecup.irقالب وبلاگ